Haftaya Dair Hukuki Gelişmeler

 1. Kredi Kullandırımlarına İlişkin BDDK Kararı Hakkında Açıklama Yapılmıştır

Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK/Kurum”) tarafından kredilerin amacına uygun olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesi için azami özenin gösterilmesi yönünde talimatlar verilmiştir.

Buna karşılık BDDK tarafından, bazı şirketlerin, döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz pozisyonu tuttukları gözlemlenmiştir.

Bu itibarla, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli görülen bir makro ihtiyati tedbir olarak 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararı (“Karar”) alınmıştır.

Herhangi bir şirketin Karar kapsamına girebilmesi için;

 1. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi bir şirket olması,
 2. Şirketin YP nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması,
 3. Şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması

şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir. Tüm şartların bir arada gerçekleşmemesi halinde herhangi bir sınırlama söz konusu olmayacaktır.

Söz konusu Karar kapsamına gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket ortakları da girmemektedir.

Karar uyarınca, yukarıdaki 3 şartın birden sağlanması nedeniyle kredi kullandırım sınırlaması kapsamına giren ancak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve ilgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması da mümkün olmayan şirketlerin, krediye başvurduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığının bulunduğunu bağımsız denetim kuruluşunca onaylanmış şekilde tespit ettirerek bankaya sunmaları halinde; yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki pozisyon açığı ile sınırlı olmak kaydıyla bu şirketlerin de TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanabilmeleri mümkündür.

Bu istisnadan yararlanacak Şirketler için bakılacak kriter, yabancı para pozisyon açığının bulunması yani önümüzdeki herhangi bir 3 aylık dönemde yapancı para borçlarının(yükümlülüklerinin) yabancı para varlıklarından fazla olması durumudur.

Karar uyarınca; şirketlerin, yurt dışı yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri ile yurt dışı yerleşiklerle yapılan ters repo gibi diğer parasal varlıkları da Karar kapsamındaki YP nakdi varlık tutarının hesaplamasına dahil edilecektir.

Bir Şirketin Karar kapsamında olup olmadığı, bu Şirketin YP nakdi varlık toplamı ile bağımsız denetimden geçmiş en güncel finansal tabloları uyarınca aktif toplamı ve son 1 yıllık net satış hasılatının bağımsız denetim kuruluşu tarafından onaylanarak belgelendirilmesi suretiyle belirlenecektir.

YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan Şirketler Karar kapsamındaki kredi sınırlamasına dahil olmayacaktır. Ancak, bu şirketlerin kredi başvuru tarihi itibarıyla,

 • Mevcut YP nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri,
 • Kullanacakları kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını ya da aşsa bile aktif toplamından ya da son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde onunu geçmeyeceğini beyan ve taahhüt etmeleri,
 • Söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen Şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri

gerekmektedir.

Karar’da ve yukarıda belirtilen her 3 şartı da sağlayan şirketler için, Karar tarihinden sonra kullandırılacak, TL cinsinden her türlü nakdi ticari kredi sınırlama kapsamına girmektedir.

Rotatif, kredili mevduat hesabı(KMH) veya kurumsal kredi kartları gibi kredi işlemleri yoluyla, Karar tarihinden itibaren gerçekleşecek nakdi ticari TL kredi kullandırımları için her ay sonunda yapılacak bakiye artışı hesaplaması yeni kullandırım olarak kabul edilecek ve her ay sonundaki hesaplama tarihinden önceki ay sonuna göre bakiye artışı olması durumunda, ay sonu itibariyle yapılacak bu hesaplamaya kadar ilgili ticari kredi müşterisinin Kararda belirtilen bağımsız denetim kuruluşu onaylı belgeleri bankaya tevsik etmesi gerekecektir.

Karar tarihinden önce müşterilere tahsis edilmiş limitler doğrultusunda kullandırılacak rotatif nitelikli krediler ile KMH, kurumsal kredi kartları ve gecelik krediler için uygulama yukarıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. Dolayısıyla 27 Haziran 2022 tarihiyle başlayan hafta içinde vadesi dolacak, yenilenecek bu tür krediler için ilgili müşterilerin gerekli belgeleri bu ay sonunda yapılacak hesaplamaya kadar ve yalnızca önceki ay sonuna göre bakiye artışı gerçekleşmiş ise tamamlaması gerekmektedir.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (“DBS”) gibi gayri nakdi krediler, nakdi krediye dönüşmediği sürece Karar kapsamında değildir.

YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait TCMB döviz alış kuru kullanılacaktır.

Kararın etrafından dolanılması veya etkisiz hale getirilmesine yönelik bu şekildeki yanıltıcı ve muvazaalı işlemler gerçekleştirmek suretiyle bankalarca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilecektir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2.Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranlarında Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konut kredilerine ilişkin 23.06.2022 tarihli ve 10249 sayılı kararı uyarınca birinci el ve ikinci el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırılmıştır.

Buna göre; Enerji sınıfı1 A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL, konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 500 bin TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL olmuştur.

Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

Bahsi geçen kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 1. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulamasına İlişkin 69 No.lu KDV Sirküleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmesi hakkında sirküler hazırlanmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesine istinaden hazırlanan; 23.06.2022 tarihli, KDV-69/2022-1 sayılı ve “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması” konulu Sirküler kapsamında yapılan açıklamalar özetle:

 • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin Tam Tevkifat Uygulaması başlıklı (I/C-2.1.2.) bölümünün sonuna “2.1.2.5. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölüm eklendiği,
 • Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre alıcı mükelleflerin, isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında düzenledikleri sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini, işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri ve sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumları da işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri gerektiği,
 • Belirtilen sözleşmelerin ve bilgilerin verilmesine ilişkin işlemlerin İnternet Vergi Dairesindeki “Beyanname İşlemleri” bölümünde yer alan “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi” menüsüne girilerek yapılması gerektiği,
 • Sözleşme listelerinin ve/veya eklerinin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, Tebliğ ile belirlenmiş sürenin son gününe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden verilmesi gerektiği

şeklindedir.

İlgili Sirkülerin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

4.BDDK İnternet Sitesine Sürdürülebilir Bankacılık Bölümü Eklenmiştir

Sürdürülebilir bankacılık kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından basın açıklamasında bulunulmuştur.

Bu çerçevede, BDDK’nın internet sitesine “Sürdürülebilir Bankacılık” başlıklı bir bölüm eklenmiş olup, https://www.bddk.org.tr/KurumHakkinda/Detay/35 bağlantısından erişilebilecek olan bu sayfada, yeşil finansman ve sürdürülebilir bankacılıkla ilgili düzenleme, çalışma dokümanları ve sunumlar ilgililerin erişimine açılmıştır.

Bahsi geçen basın açıklamasının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 1. Taşınmaz Satışlarına İlişkin Önemli Değişiklikler

28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1512 sayılı taşınmaz satışlarına ilişkin olarak Noterlik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmış ve yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Bu kapsamdaki değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

 1. Noterlik Kanunu’nun Noterlerin genel olarak yapacakları işler” başlıklı 60. maddesinin 1. fıkrasının (3) numaralı bendi, Satış vaadi sözleşmesi yapmak şeklinde iken Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh vermek, taşınmaz satış sözleşmesi yapmak, şeklinde düzenlenmiştir.
 2. Noterlik Kanunu’nun 61. maddesinden sonra gelmek üzere, taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılabileceğine ilişkin olarak Taşınmaz satış sözleşmesi başlıklı 61/A maddesi eklenmiştir. Madde düzenlemesi aşağıdaki şekildedir:

“Taşınmaz satış sözleşmesi:

MADDE 61/A- Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilir.

Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenler, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamaları dikkate alır ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılır. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması hâlinde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar bu sistem üzerinden talep edilir ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılır. Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılır.

Satış sözleşmesi taraflarca imzalandığı anda noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydeder. Sözleşmenin sisteme kaydından sonra tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanır. Satış sözleşmesi ile diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılır ve fiziki olarak arşivlenir.

Noterler, taşınmaz satış sözleşmesiyle ilgili işlemleri bizzat yaparlar.

Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun varlığı hâlinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilmez.

Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinden yalnızca 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca tapu harcı alınır. Bu işlemler için 492 sayılı Kanunun tapu harçlarına ilişkin hükümleri ve gerekli harcı tamamen almadan işlem yapan noterler hakkında aynı Kanunun 128 inci maddesi hükmü uygulanır.

Taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar değerli kâğıt bedellerinden istisnadır.

Bu madde kapsamında yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında herhangi bir ücret alınmaz. Noter ücreti taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamaz ve ücret tarifesinde gösterilir. Bu miktarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır.

Taşınmaz satış işlemleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmesine gelir kaydedilmek üzere hizmet bedeli alınır ve bu işlemler sebebiyle noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

 1. Noterlik Kanunu’nun “Noterlerin Hukuki Sorumlulukları” başlıklı 162. maddesinin 1. fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zarardan noterler de sorumludur. Bu zararın Devlet tarafından ödenmesi hâlinde Devlet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu eder. Notere karşı açılacak davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.

 1. Noterlik Kanunu’na eklenen Geçici Madde 21 ile 60. maddede yapılan değişiklik ve eklenen 61/A maddesi, bu maddelerde öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı resmî internet sitesinde duyurulduğu tarihten itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Bu bilişim sistemi, 1/1/2023 tarihine kadar kurulacaktır. Cumhurbaşkanı bu süreyi altı aya kadar uzatabilecektir.

7413 Sayılı Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

6.Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Taslak Yönetmelik Metnine İlişkin Olarak Görüş Bildirilmesi İçin Son Gün Belirlenmiştir

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından hazırlanan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslak metni hakkında görüşlerin Kozmetik Ürünler Dairesine ulaştırılacağı son tarih 18.07.2022 olarak duyurulmuştur.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bahsi geçen taslak metne buradan ulaşabilirsiniz.

 1. 22 Haziran 2022 Tarihli Veri İhlali Bildirimi

Veri sorumlusu sıfatını haiz Barçın Spor Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("Kurul") iletilen veri ihlali bildiriminde özetle;

 • 187.930 ilgili kişiye ait kişisel verilerin bulunduğu excel formatındaki dosyanın csv formatına dönüştürülmesi için kullanılan ara yazılım program aracılığıyla verilerin üçüncü kişiler tarafından elde edildiği,
 • İhlalin bir internet sitesinde yer alan haber aracılığıyla öğrenildiği,
 • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının kullanıcılar ve müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
 • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik (isim, soyisim, cinsiyet), iletişim (telefon numarası, e-mail adresi), müşteri işlem (müşteri id'si) ve diğer (siteye üye olduğu tarih) bilgileri olduğu,
 • Üçüncü kişilerin eline geçmiş olan excel tablosunda yer alan müşteri id'lerinin veri sorumlusu sistemlerimizdeki müşteri id'leriyle uyuşmadığı,
 • İhlalden etkilenen kişi sayısının 187.930 olduğu,
 • İlgili kişilerin veri sorumlusuna ait çağrı merkezi, whatsapp destek hattı, sosyal medya kanalları ve e-mail adresi aracılığıyla bilgi alabileceği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kurul'un 22.06.2022 tarih ve 2022/… sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 1. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 24 Haziran 2022 tarihli ve 31876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik uyarınca, düzenli depolama tesisinin işletilmesinde çalışacak mühendis olan saha görevlileri, görev ve işlemlerini içeren ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik doğrultusunda yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucu verilen Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi alınmalıdır. Düzenli depolama tesisi işletmecilerinin ve personelinin periyodik olarak meslek içi eğitimi işletmeci tarafından sağlanacaktır.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan 13. madde hükümlerine göre verilen saha yönetim ve işletme sertifikaları 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir.

Bahsi geçen Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.  

Saygılarımızla, 

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr