KVKK || Webinar Katılımcılarına Yönelik Aydınlatma Metni

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık olarak, 27 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz “Veri Koruma Mercek Altında: Dünü, Bugünü, Yarını…” (“Webinar”) adlı webinar çerçevesinde işlenen kişisel verilerinizin güvenliği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hukuka uygun olarak işlenip muhafaza edilmesi için gerekli tüm önlemleri almaktayız.  

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda; KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5(2)(d)’de belirtilen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

KVKK ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; kayıt kapsamında tarafınızca iletilen kişisel verilerinizden, isim, soyisim, e-posta adresi, meslek, unvan, branş, çalıştığınız kurum verileriniz gibi bilgileriniz tarafımızca yalnızca;

 1. Webinara katılım sağlanması amacıyla kayıt oluşturulması,
 2. Kayıt oluşturulduğuna dair tarafınıza bilgi verilmesi ve
 3. Webinarın icrası

amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir. Söz konusu verileriniz tarafımızca kaydedilmeyecek ve webinar sonrasında derhal KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Politikalarımız doğrultusunda kurallara uygun bir şekilde imha edilecektir.

Kayıt olduğunuzda kayıt için zorunlu olan verilerinizin ve etkinlik sırasında işlenen ve detayları bu metinde açıklanan verilerinizin Zoom.us uygulaması sunucularının yurtdışında olması nedeniyle, yurtdışına aktarılması söz konusu olacaktır. Bunun dışında tarafımızca herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşa veri aktarımı yapılmayacaktır. Buna ek olarak, Webinarın kayda alınması suretiyle herhangi bir veri işleme faaliyeti de gerçekleştirilmeyecektir.

İlgili kişi (veri sahibi) olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve herhalde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararlarınızın giderilmesini talep etme.

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık Bürosuna sağladığınız her türlü kişisel verilerinize erişim, bunları düzeltme veya silme talebinde bulunmanız için info@zumbul.av.tr adresine elektronik posta göndermeniz ya da Levent Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Peker Sokak, No:8, Kat:3, Daire:9, Beşiktaş / İstanbul adresine zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle başvurmanız yeterli olacaktır.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politika”dan ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Av. Hatice Zümbül (Zümbül Hukuk ve Danışmanlık Bürosu)