Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır

Çevre Hukuku

Nükleer Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 11.06.2024 tarihli ve 32573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Böylelikle 8/8/2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler özetle şu şekildedir;

  • Nükleer tesislerle ve nükleer maddelerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi sırasında emniyetin sağlanmasında asıl sorumluluk yetkilendirilen kişiye ait olacaktır. Yetkilendirilen kişi, emniyetin sağlanmasında  Yönetmelik uyarınca fiziksel koruma sistemi kurup etkin bir şekilde işleterek nükleer tesisleri ve nükleer maddeleri hedef alan hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim ve diğer kötü niyetli girişimlerin önlenmesini, olasılıklarının ve etkilerinin en aza indirilmesini, nükleer maddenin çalınması veya kaybolması durumunda ilgili mercilerin en kısa sürede bilgilendirilmesini sağlayarak halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin korunmasını sağlayacak olan kişidir.
  • Tasarıma Esas Tehdit (“TET”) Komisyonu Kurum koordinasyonunda kurulacak ve Komisyonun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenecektir.
  • İlgili mevzuat kapsamında Kurum tarafından yetkilendirmeye tabi tutulan ve Yönetmelik ekinde yayımlanmış tabloya göre sınıflandırılmış nükleer maddeleri içeren tesisler için dereceli yaklaşım esas alınarak TET Komisyonu tarafından TET Belgesi düzenlenecektir. TET Belgesi, yetkilendirilen kişiye Kurum tarafından bildirilecektir.
  • Nükleer hammadde işleme tesisleri ve madenler için TET Belgesi düzenlenemeyecektir.
  • Yetkilendirilen kişi nükleer tesislere ve nükleer maddelere karşı kötü niyetli bir girişimden şüphelendiğinde, gerekçeleriyle birlikte durumu derhâl Kuruma ve ilgili kolluk kuvvetlerine bildirir ve bu durumu en geç üç iş günü içinde Kuruma, ilgili valiliğe ve ilgili kolluk kuvvetlerine rapor etmekle yükümlü olacaktır.
  • Nükleer emniyet planı, sahaya nükleer madde getirilmesinden sahanın düzenleyici kontrolden çıkartılmasına kadar olan süreçte alınacak emniyet önlemlerini içerecektir.
  • Yetkilendirilen kişi, inşaat izni başvurusu sırasında gerekli bilgileri içeren nükleer emniyet planını Kuruma sunacaktır.
  • Tehdit durumunda dahi fonksiyonlarını yerine getirebilecek özelliklere sahip ve bu Yönetmelikte belirtilen şekilde Merkezi Alarm İstasyonu (“MAİ”) kurmakla ve işletmekle yükümlü olacaktır.
  • Yetkilendirilen kişinin emniyetle ilgili yükümlülükleri Kurum’un denetimine tabi olacaktır.

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr