Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır

Data Protection Law

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 10.07.2024 tarihli ve 32598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (“Kanun”) kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen 9. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler özetle şu şekildedir;

 

 1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel veriler, veri sorumlusu ve veri işleyen tarafından ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Yönetmelik’te öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin veri işleyen tarafından aktarılması hâlinde ayrıca veri sorumlusunun talimatlarına da uyulması zorunludur. Yurt dışına aktarılan kişisel verilerin sonraki aktarımları ve uluslararası kuruluşlara aktarımlar bakımından da aynı kural geçerli olacaktır. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı tutulmuştur.

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı ve aşağıda belirtilen hâllerden birinin gerçekleşmesi durumunda veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından yurt dışına aktarılabilecektir:

 • Aktarımın yapılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar hakkında yeterlilik kararı bulunması.
 • Yeterlilik kararının bulunmaması durumunda, ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkânının bulunması kaydıyla, 10. maddede belirtilen uygun güvencelerden birinin taraflarca sağlanması.

Yeterlilik kararının bulunmaması ve 10 uncu maddede belirtilen uygun güvencelerden birinin taraflarca sağlanamaması durumunda kişisel veriler, arızi olmak kaydıyla sadece 16. maddede belirtilen istisnai hâllerden birinin varlığı hâlinde veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) izniyle yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin veri işleyen tarafından yurt dışına aktarılması hâlinde veri işleyen; veri sorumlusu tarafından belirlenmiş amaç ve kapsam çerçevesinde, veri sorumlusu adına ve onun verdiği talimatlara uygun olarak hareket edecektir. Veri işleyen; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.

 Kişisel verilerin veri işleyen tarafından yurt dışına aktarılması, Kanun’da ve Yönetmelik’te öngörülen usul ve esaslara uyulması ile güvencelerin sağlanması hususunda veri sorumlusunun sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Veri sorumlusu, birinci fıkrada belirtilen teknik ve idari tedbirlerin veri işleyen tarafından alınmasını sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

Veri işleyenin, 14. maddenin beşinci fıkrası uyarınca standart sözleşmeyi bildirmekle yükümlü olması hâlinde veri işleyen veri sorumlusunun talimatına gerek duymaksızın bildirim yükümlülüğünü yerine getirecektir.

 1. Yeterlilik Kararına Dayalı Aktarımlar

Kurul, kişisel verilerin yurt dışına aktarımı ile ilgili olarak bir ülkenin, ülke içerisindeki bir veya daha fazla sektörün ya da bir uluslararası kuruluşun yeterli düzeyde koruma sağladığına karar verebilecektir. Yeterlilik kararı verilirken öncelikle aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

 • Kişisel verilerin aktarılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye arasında kişisel veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumu.
 • Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin ilgili mevzuatı ve uygulaması ile kişisel verilerin aktarılacağı uluslararası kuruluşun tâbi olduğu kurallar.
 • Kişisel verilerin aktarılacağı ülkede veya uluslararası kuruluşun tâbi olduğu bağımsız ve etkin bir veri koruma kurumunun varlığı ile idari ve adli başvuru yollarının bulunması.
 • Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin veya uluslararası kuruluşun, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uluslararası sözleşmelere taraf veya uluslararası kuruluşlara üye olma durumu.
 • Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin veya uluslararası kuruluşun, Türkiye’nin üye olduğu küresel veya bölgesel kuruluşlara üye olma durumu.
 • Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler.

Kurul, belirtilen durumlar dışında ek hususlar belirlemeye yetkili olacaktır.

Kurul tarafından verilen yeterlilik kararları Resmî Gazete ‘de ve Kurum’un internet sitesinde yayımlanacaktır.

Yeterlilik kararı, en geç dört yılda bir yeniden değerlendirilecektir. İlgili yeterlilik kararında, yeniden değerlendirme dönemleri açıkça belirlenecektir. Kurul, yeniden değerlendirme sonucunda ilgili ülkenin, ülke içerisindeki bir veya daha fazla sektörün ya da uluslararası kuruluşun yeterli düzeyde koruma sağlamadığını tespit etmesi hâlinde kararını ileriye etkili olmak üzere değiştirebilir, askıya alabilir veya kaldırabilir.

Aynı zamanda Kurul, yeniden değerlendirme dönemi ile bağlı olmaksızın gerekli gördüğü takdirde, yeterlilik kararını gözden geçirerek ileriye etkili olmak üzere değiştirebilir, askıya alabilir veya kaldırabilir.

Kurul, askıya alınmasına veya kaldırılmasına neden olan durumların giderilebilmesi amacıyla ilgili ülke veya uluslararası kuruluşun yetkili makamlarıyla görüşebilecektir.

Yeterlilik kararının değiştirilmesine, askıya alınmasına veya kaldırılmasına ilişkin olarak verilen kararlar Resmî Gazete ‘de ve Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.

 1. Uygun Güvenceye Dayalı Aktarımlar

Kişisel veriler, yeterlilik kararının bulunmaması durumunda, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı, ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkânının bulunması kaydıyla, ancak aşağıda belirtilen uygun güvencelerden birinin aktarım taraflarınca sağlanması hâlinde yurt dışına aktarılabilecektir:

 • Yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yapılan uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmanın varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.
 • Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki şirketlerin uymakla yükümlü oldukları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler ihtiva eden ve Kurul tarafından onaylanan bağlayıcı şirket kurallarının varlığı.
 • Kurul tarafından ilan edilen, veri kategorileri, veri aktarımının amaçları, alıcı ve alıcı grupları, veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınan ek önlemler gibi hususları ihtiva eden standart sözleşmenin varlığı.
 • Geçerli korumayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı bir taahhütnamenin varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.

 

 • Uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmayla uygun güvencenin sağlanması

Uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmada yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümler vasıtasıyla, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve yabancı ülkedeki kamu kurum ve kuruluşları veya uluslararası kuruluşlar arasında yapılacak kişisel veri aktarımları bakımından uygun güvence sağlanabilecektir. Anlaşma, kişisel veri aktarımının tarafları arasında akdedilecektir. Anlaşmanın müzakere sürecinde Kurul’un görüşüne başvurulacaktır.

Anlaşmada yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümlerin özellikle aşağıdaki hususları içermesi öngörülmüştür:

 • Kişisel veri aktarımının amacı, kapsamı, niteliği ve hukuki sebebi.
 • Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temel kavramlara ilişkin tanımlar.
 • Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uyum sağlanacağına yönelik taahhüt.
 • İlgili kişilerin anlaşma ve anlaşma kapsamında yapılacak kişisel veri aktarımı hakkında aydınlatılmasına ilişkin usul ve esaslar.
 • Kişisel verileri aktarılan ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarının kullandırılmasına yönelik taahhüt ve bu hakların kullanımı amacıyla yapılacak başvuruya ilişkin usul ve esaslar.
 • Uygun veri güvenliği düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınacağına yönelik taahhüt.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması hâlinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınacağına yönelik taahhüt.
 • Kişisel verilerin sonraki aktarımına yönelik kısıtlamalar.
 • Anlaşmada yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümlerin ihlali hâlinde ilgili kişinin başvurabileceği hak arama yöntemleri.
 • Anlaşmada yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümlerin uygulanmasına ilişkin denetim mekanizması.
 • Veri alıcısının, anlaşmada yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümlere uygunluk sağlayamaması hâlinde veri aktaranın veri aktarımını askıya alma ve anlaşmayı feshetme hakkına sahip olacağına yönelik düzenleme.
 • Veri alıcısının anlaşmanın feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi hâlinde, veri aktaranın tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte veri aktarana geri göndereceğine ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğine yönelik taahhüt.

Anlaşmaya dayanılarak kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için veri aktaran tarafından Kurul’a izin başvurusunda bulunulacaktır. Yapılacak başvuru kapsamında anlaşma metninin nihai hâli ve Kurul tarafından yapılacak değerlendirme için gerekli diğer bilgi ve belgeler Kurul’a sunulacaktır. Kişisel veri aktarımına, Kurul tarafından izin verilmesinden sonra başlanacaktır.

 

 • Bağlayıcı şirket kurallarıyla uygun güvencenin sağlanması

Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki şirketlerin uymakla yükümlü olduğu kişisel verilerin korunmasına yönelik bağlayıcı şirket kuralları vasıtasıyla uygun güvence sağlanabilecektir. Bağlayıcı şirket kurallarına dayanılarak kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için Kurula onay başvurusunda bulunulacaktır.

Yapılacak başvuru kapsamında bağlayıcı şirket kuralları metni ve Kurul tarafından yapılacak değerlendirme için gerekli diğer bilgi ve belgeler Kurul’a sunulacaktır. Bağlayıcı şirket kurallarına ilişkin yapılacak başvuruda sunulan yabancı dildeki her belgenin noter onaylı çevirisi başvuruya eklenecektir. Bağlayıcı şirket kuralları metninin yabancı dilde de düzenlenmesi hâlinde Türkçe metin esas alınacaktır.

 Kurul tarafından bağlayıcı şirket kuralları onaylanırken özellikle aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

 • Bağlayıcı şirket kurallarının çalışanları da dâhil olmak üzere ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki ilgili her üye bakımından hukuken bağlayıcı ve uygulanabilir olması.
 • Bağlayıcı şirket kurallarında, ilgili kişi haklarının kullanılabileceğine dair taahhütte bulunulması.
 • Bağlayıcı şirket kurallarının asgari olarak 13. maddede belirtilen hususları içermesi.

Kişisel veri aktarımına, bağlayıcı şirket kurallarının Kurul tarafından onaylanmasından sonra başlanacaktır.

 

 • Bağlayıcı şirket kurallarında bulunması gereken hususlar
 • Bağlayıcı şirket kuralları asgari olarak aşağıdaki hususları içermelidir:
 • Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubunun her üyesinin organizasyon yapısı ve irtibat bilgileri.
 • Kişisel veri kategorileri, işleme faaliyeti ve amaçları, ilgili kişi grubu veya grupları ve aktarımın yapılacağı ülke veya ülkeler başta olmak üzere bağlayıcı şirket kuralları kapsamında gerçekleştirilecek aktarımlara ilişkin hususlar.
 • Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubunun hem iç ilişkisinde hem de diğer hukuki ilişkilerinde bağlayıcı şirket kurallarının hukuken bağlayıcı olduğuna yönelik taahhüt. Kanunun 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uyum, kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınacak yeterli önlemler ve kişisel verilerin sonraki aktarımına yönelik kısıtlamalar gibi veri koruma önlemleri.
 • Kişisel verileri aktarılan ilgili kişilerin Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları ile Kanun’un 14. maddesinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Kurul’a şikâyette bulunma hakkının kullandırılmasına yönelik taahhüt ve bu hakların kullanımına ilişkin usul ve esaslar.
 • Türkiye’de yerleşik olmayan herhangi bir üye tarafından bağlayıcı şirket kurallarının ihlalinde Türkiye’de yerleşik bir veri sorumlusu ve/veya veri işleyenin ihlalden sorumluluğu üstleneceğine dair taahhüt.
 • Kanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere bilgi verilen konulara ilave olarak (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenler başta olmak üzere bağlayıcı şirket kurallarına ilişkin hususlarda ilgili kişilere ne şekilde bilgi verileceğine ilişkin açıklamalar.
 • Çalışanlara kişisel verilerin korunması konusunda verilecek eğitime ilişkin açıklamalar.
 • İlgili kişi başvurularının sonuçlandırılması faaliyetleri dâhil olmak üzere, teşebbüs grubunun bağlayıcı şirket kurallarına uyumunun takibinden sorumlu olan kişilerin veya birimlerin görevleri.
 • İlgili kişilerin haklarının korunmasına yönelik düzeltici faaliyetlerin sağlanmasına ilişkin veri koruma denetimleri ve yöntemleri başta olmak üzere bağlayıcı şirket kurallarına uyumun teşebbüs grubu içinde denetlenmesi ve doğrulanmasına yönelik mekanizmaları ve bunların sonuçlarının (ğ) bendinde belirtilen kişi veya birime ve ilgili teşebbüs grubu bünyesindeki hâkim şirketin yönetim kuruluna ve talebi üzerine Kurula sunulacağına dair taahhüt.
 • Bağlayıcı şirket kurallarına ilişkin değişikliklerin raporlanması ve kaydedilmesi ile bu değişikliklerin Kurul’a bildirilmesine ilişkin mekanizmalar.
 • (h) bendinde belirtilen denetim ve doğrulama faaliyetinin sonuçlarının sunulması başta olmak üzere teşebbüs grubunun üyeleri tarafından bağlayıcı şirket kurallarına uyumun sağlanması amacıyla Kurum ile iş birliği yükümlülüğü.
 • Bağlayıcı şirket kuralları kapsamında aktarılacak kişisel verilere ilişkin olarak, teşebbüs grubu üyelerinin aktarımın yapılacağı ülkede veya ülkelerde bağlayıcı şirket kurallarının sağladığı güvencelere aykırı herhangi bir ulusal düzenleme olmadığına dair taahhüt ve söz konusu güvenceler üzerinde olumsuz bir etki yaratması muhtemel bir mevzuat değişikliği yapılması hâlinde durumu Kurul’a bildirmeye yönelik mekanizmalar.
 • Kişisel verilere sürekli veya düzenli olarak erişimi bulunan personele yönelik uygun veri koruma eğitimlerinin verileceğine dair taahhüt.

 Bağlayıcı şirket kuralları başvurusunda kullanılacak belgeler Kurul tarafından belirlenecektir.

 

 • Standart sözleşmeyle uygun güvencenin sağlanması

Veri kategorileri, veri aktarımının amaçları, alıcı ve alıcı grupları, veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınan ek önlemler gibi hususları ihtiva eden standart sözleşme vasıtasıyla uygun güvence sağlanabilecektir.

 Standart sözleşme, Kurul tarafından belirlenerek ilan edilecektir. Standart sözleşme metninin, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kullanılması zorunlu olacaktır. Standart sözleşmenin yabancı dilde de akdedilmesi hâlinde Türkçe metin esas alınacaktır.

Standart sözleşme, kişisel veri aktarımının tarafları arasında akdedilecektir. Standart sözleşmenin, aktarımın taraflarınca veya tarafları temsile ve imzaya yetkili kişilerce imzalanması zorunlu olacaktır.

Standart sözleşme, imzaların tamamlanmasından itibaren beş iş günü içinde fiziki olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Kurum’a bildirilecektir. Aktarım tarafları standart sözleşmede, bildirim yükümlülüğünün kimin tarafından yerine getirileceğini belirleyebilecektir. Eğer bu konuda bir belirleme yapılmamışsa standart sözleşme veri aktaran tarafından Kurum’a bildirilecektir. Yapılacak bildirime, standart sözleşmeyi imzalayanların yetkili olduğuna dair tevsik edici belgeler ile yabancı dildeki her belgenin noter onaylı çevirisi eklenecektir.

Kurulca ilan edilen standart sözleşme metninde değişiklik yapılması veya standart sözleşmede aktarım taraflarından biri veya her ikisinin geçerli imzasının bulunmaması hâlinde Kanun’un 15. maddesi uyarınca Kurul tarafından inceleme yapılacaktır.

Standart sözleşme taraflarında veya standart sözleşme içeriğinde taraflarca yer verilen bilgi ve açıklamalarda bir değişiklik olması veya standart sözleşmenin sona ermesi hâlinde beşinci fıkrada belirtilen usule uygun olarak Kurum’a bildirim yapılacaktır.

 

 • Taahhütnameyle uygun güvencenin sağlanması

 Aktarım tarafları arasında akdedilecek yazılı bir taahhütnamede yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümler vasıtasıyla uygun güvence sağlanabilecektir.

Taahhütnamede yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümler özellikle aşağıdaki hususları içermelidir:

 • Kişisel veri aktarımının amacı, kapsamı, niteliği ve hukuki sebebi.
 • Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temel kavramlara ilişkin tanımlar.
 • Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uyum sağlanacağına yönelik taahhüt.
 • İlgili kişilerin taahhütname ve taahhütname kapsamında yapılacak kişisel veri aktarımı hakkında aydınlatılmasına ilişkin usul ve esaslar.
 • Kişisel verileri aktarılan ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarının kullandırılmasına yönelik taahhüt ve bu hakların kullanımı amacıyla yapılacak başvuruya ilişkin usul ve esaslar.
 • Uygun veri güvenliği düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınacağına yönelik taahhüt.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması hâlinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınacağına yönelik taahhüt.
 • Kişisel verilerin sonraki aktarımına yönelik kısıtlamalar.
 • Taahhütnamenin ihlali hâlinde ilgili kişinin başvurabileceği hak arama yöntemleri.
 • Veri alıcısının aktarıma konu kişisel verilerin işlenmesi hususunda Kurul’un karar ve görüşlerine uyacağına yönelik taahhüt.
 • Veri alıcısının taahhütnameye uygunluk sağlayamamasına neden olacak ulusal düzenlemenin bulunmadığına ve buna yol açabilecek muhtemel bir mevzuat değişikliğini veri aktarana en kısa sürede bildireceğine dair taahhüt ile bu durumda veri aktaranın veri aktarımını askıya alma ve taahhütnameyi feshetme hakkına sahip olacağına yönelik düzenleme.
 • Veri alıcısının taahhütnameye uygunluk sağlayamaması hâlinde veri aktaranın veri aktarımını askıya alma ve taahhütnameyi feshetme hakkına sahip olacağına yönelik düzenleme.
 • Veri alıcısının taahhütnamenin feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi hâlinde, veri aktaranın tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte veri aktarana geri göndereceğine ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğine yönelik taahhüt.
 • Taahhütnamenin Türk hukukuna tabi olduğuna ve bir uyuşmazlık hâlinde Türk mahkemelerinin görevli ve yetkili olduğuna yönelik düzenleme ile veri alıcısının Türk mahkemelerinin yargı yetkisini tanımayı kabul ettiğine yönelik taahhüt.

Taahhütnameye dayanılarak kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için veri aktaran tarafından Kurul’a izin başvurusunda bulunulacaktır. Yapılacak başvuru kapsamında taahhütname metni ve Kurul tarafından yapılacak değerlendirme için gerekli diğer bilgi ve belgeler Kurul’a sunulacaktır. Taahhütnamenin yabancı dilde de akdedilmesi hâlinde Türkçe metin esas alınacaktır Kişisel veri aktarımına, Kurul tarafından izin verilmesinden sonra başlanacaktır.

 

 1. İstisnai aktarım hâlleri

Kişisel veriler, yeterlilik kararının bulunmaması ve 10.maddede öngörülen uygun güvencelerden herhangi birinin sağlanamaması durumunda, arızi olmak kaydıyla sadece ikinci fıkrada belirtilen istisnai aktarım hâllerinden birinin varlığı hâlinde yurt dışına aktarılabilecektir. Düzenli olmayan, tek veya birkaç sefer gerçekleşen, süreklilik arz etmeyen ve olağan faaliyet akışı içinde bulunmayan aktarımlar arızi nitelikte kabul edilecektir.

İstisnai aktarım hâlleri şunlardır:

 • İlgili kişinin, muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, aktarıma açık rıza vermesi.
 • Aktarımın, ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin ifası veya ilgili kişinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması.
 • Aktarımın, ilgili kişi yararına veri sorumlusu ve diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında yapılacak bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması.
 • Aktarımın üstün bir kamu yararı için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.
 • Kamuya veya meşru menfaati bulunan kişilere açık olan bir sicilden, ilgili mevzuatta sicile erişmek için gereken şartların sağlanması ve meşru menfaati olan kişinin talep etmesi kaydıyla aktarım yapılması.

Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr