2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarına İlişkin 2023/14 Sayılı Genelge Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan, “2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları” konulu, 2023/14 sayılı Genelge (“Genelge”) 15.09.2023 tarihli ve 32310 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge’de özetle;

 • Sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak suretiyle makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın önceleneceği,
 • Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edileceği,
 • Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirleneceği; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verileceği,
 • 2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Program'da yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacağı, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıklarda dikkate alınacağı belirtilmektedir.

Genelge’nin EK-inde 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne yer verilmiştir.

Buna göre;

 • Rehberde 2024-2026  dönemi  Yatırım   Programı  hazırlıklarına   esas  olmak  üzere, kamu yatırım önceliklerine ve 5018 sayılı  Kamu Mali  Yönetimi  ve Kontrol Kanunun 16'ncı maddesine uygun şekilde; kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeler, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemleri ve bunlara ilişkin olarak kullanılacak tablo örnekleri ve diğer  bilgiler  ortaya  koyulmaktadır.
 • On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Orta Vadeli Program (2024-2026), Bölge Planlan, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planlan, 2.4) İdare Stratejik Planı ve Performans Programları, 2024-2025 Dönemi Yatırım Politikasının genel çerçevesini oluşturacaktır. 
 • Kuruluşlar depremle ilişkili yatırım tekliflerini deprem özelinde tanımlanmış olan projeleri için yapacaklardır. Deprem kapsamındaki ödenekler sadece deprem özelinde tanımlanmış projelerde kullanılacaktır.
 • Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. 
 • Rehberde Yatırım Programı hazırlanırken dikkate alınacak sektörel esaslar ayrıca belirtilmiştir. 
 • Hizmet   binası olarak kullanılmak üzere   bina   kamulaştırması   veya   hizmet binası   yapımı amacıyla arazi kamulaştırması teklifleri sadece zorunlu hallerde yapılacaktır.
 • Rehberde dış kredi ve hibe ile yürütülecek yatırım projelerine ilişkin kredi düzenlemeleri, hibe bilgilerine ilişkin kurallara da yer verilmiştir. 
 • 2024-2026 Dönemi Kamu Yatırım Politikası bakımından genel olarak büyümeye, özel sektöre tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelere, makroekonomik hedefleri destekleyecek ve büyümeyi sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili projelere öncelik verilecektir.
 • Bunların yanında, Rehberde, sektörel, alt sektörel, bölgesel, proje bazında birtakım önceliklere de yer verilmiştir. 

Bahsi geçen Genelge’nin tam metni ve 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne  buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr