Haftaya Dair Hukuki Gelişmeler

 

 1. Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerde Yeniden Ruhsat Düzenlenmesini Gerektiren Hallere İlişkin Kılavuz’da Güncelleme Yapılmıştır

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”, “Kurum”) tarafından 11/12/2021 tarih ve 31686 sayı ile yayınlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği (“Yönetmelik”)’ne uygun olarak ruhsatlandırılmış beşeri tıbbi ürünlerin ruhsat devir, zayi ruhsat düzenleme ve sertifikalı ruhsata geçiş işlemlerine ilişkin esasları ve ayrıntıları belirleyen  Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerde Yeniden Ruhsat Düzenlenmesini Gerektiren Hallere İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”)  güncellenerek 03/07/2024 tarihinde Kurum’un resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

Kılavuz’da yer alan düzenlemeler özetle şu şekildedir;

 • Ruhsat devir başvurusu ve bu başvuru dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgeler “Devren Düzenlenen Ruhsat Başvurusu” doküman tipi üzerinden, başvuru ücreti ödenerek ruhsatı devralacak gerçek kişi ya da ticaret şirketi tarafından Ruhsatlı İlaçlar Birimine sunulacaktır.
 • Ürüne ait dosyanın kalite bilgilerinin bütünlüğünün sağlanması/güncellenmesi amacı ile ilgili beşeri tıbbi ürüne ait başvuru yapılması gerekliliği Ruhsatlı İlaçlar Birimi tarafından başvuru sahibine resmi yazı ile bildirilecektir. Bahsi geçen bu bilgiler için (ör. üretim yeri, saklama sıcaklığı, raf ömrü, ambalaj tanımı gibi) “Ruhsat Devri (Kalite) Tip II” başvuru doküman tipi üzerinden Ruhsatlı İlaçlar Teknolojik Değerlendirme Birimine ya da Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimine başvuru yapılacaktır. Bu başvuru yalnızca Ruhsatlı İlaçlar Birimi tarafından başvuru sahibine iletilen resmi yazı sonrasında yapılacaktır. Ruhsatlı İlaçlar Teknolojik Değerlendirme Birimine/ Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimine yapılacak varyasyon başvurusu ekinde ilgili resmi yazı da sunulacaktır.
 • Ürüne ait dosyanın farmakolojik bilgilerinin bütünlüğünün sağlanması/güncellenmesi amacı ile ilgili beşeri tıbbi ürüne ait başvuru yapılması gerekliliği Ruhsatlı İlaçlar Birimi tarafından başvuru sahibine resmi yazı ile bildirilecektir. Bahsi geçen bu bilgiler için “Ruhsat Devri (KÜB/KT) Tip IB” ve “Ruhsat Devri (KÜB/KT) Tip II” başvuru doküman tipi üzerinden Farmakolojik Değerlendirme Birimine başvuru yapılır. Bu başvuru yalnızca Ruhsatlı İlaçlar Birimi tarafından başvuru sahibine iletilen resmi yazı sonrasında yapılabilecektir. Farmakolojik Değerlendirme Birimine yapılacak varyasyon başvurusu ekinde ilgili resmi yazı da sunulacaktır.
 • Devir başvurularında Kurum tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin veya bu bilgi ve belgelerin sunulamadığına ilişkin gerekli açıklamanın, sunulacağı tarih bilgisiyle birlikte, en geç otuz gün içinde Kuruma sunulması gerekecektir.
 • Ruhsat devri başvurusunun değerlendirilmesi sırasında başvuru dosyasında gerekli güncellemelerin yapılmadığı tespit edilen ürünler için ruhsat devri başvuruları gerekli varyasyon başvurularının Kuruma sunulması ve onaylanmasından sonra değerlendirilecektir. Bu durumun devir başvurularının değerlendirme süresinin uzamasına sebep olması nedeniyle, ruhsat devri anlaşmaları öncesinde tam ve eksiksiz ruhsat dosyasının devir alan tarafından teslim alınması hususu devir sürecinin sonuçlanması açısından önem arz etmektedir.
 • Ruhsat devir başvurusunda başvuru sahibi tarafından, devir talebinde bulunulan ürünün ortak pazarlamaya konu bir ürün olup olmadığı hakkında gerekli bilgi sunulacaktır.

Kılavuz’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8) Yayımlanmıştır

Ticaret Bakanlığı tarafından (“Bakanlık”) hazırlanan, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8) (“Tebliğ”) ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu (“Tebliğ Eki”) 30.06.2024 tarihli ve 32588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ ile getirilen düzenlemeler özetle şu şekildedir;

 • Tebliğ’in, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/6) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içerdiği belirtilmiştir.
 • İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu (“Kurul”) soruşturma sürecinde varılan tespitler ışığında Tebliğ Eki’ndeki tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve eşya tanımları belirtilen ürünlerin ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün Tebliğ Eki’nde yer verilen tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ Eki’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin SPK Duyurusu Yayımlanmıştır

Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul", “SPK”) tarafından, resmi internet sitesinde 02/07/2024 tarihinde yayınlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyuru (“Duyuru”) ile halihazırda Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı (“KVHS”) olarak faaliyet gösteren kuruluşların 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)’un Geçici 11. maddesi uyarınca yerine getirilmesi gerekli yükümlülükleri açıklanmıştır.

Söz konusu Duyuru’nun içeriği özetle şu şekildedir,

 • 02.07.2024 tarihi itibarıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetini yürüten ve yürütmeye devam etme iradesi olanların 02.08.2024 tarihine kadar, Duyuru ekinde yer verilen Başvuru Belgeleri (“Ek-1”) ve Bilgi Formu (“EK-2”) ‘de yer alan bilgi, belge ve açıklamalarla birlikte Geçici 11 inci maddenin birinci fıkrasına uygun beyanlarını Kurul’a yazılı olarak sunmaları zorunlu olacaktır.
 • 02.07.2024 tarihi itibarıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütmekte olup bu faaliyete devam etme iradeleri olmadığından tasfiye kararı alacak olanların, 02.08.2024 tarihine kadar, tasfiye kararı alacaklarına ve tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul etmeyeceklerine ilişkin beyanlarıyla birlikte Ek/2’de yer alan form ile tasfiye sürecini nasıl yürüteceklerine ilişkin açıklamalarını Kurul’a yazılı olarak iletmeleri gerekecektir. Bu kapsamda, Kanun uyarınca 02.10.2024 tarihine kadar tasfiye kararı alması gerekecek kuruluşlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu durumu internet sitelerinde duyururlar, ayrıca müşterilerine elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçları ile bildirmekle yükümlü olacaklardır. Bildirimlerin müşterilere sağlıklı şekilde iletilmesine dair sorumluluk tasfiye olacak kurumlara ait olacaktır.
 • Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih sonrasında ve fakat Kurul tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce faaliyete başlamak isteyen kuruluşların da faaliyetlerine başlamadan önceEk/1’de ve Ek/2’de yer alan bilgi, belge ve açıklamalarla birlikte Geçici 11 inci maddenin birinci fıkrasına uygun beyanlarını Kurulumuza yazılı olarak sunmaları zorunlu olacaktır.
 • Kurul’a yapılan başvurular, Kurul’un internet sitesinde yer alan “Kurumlar/Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları” sekmesi altında “Faaliyette Bulunanlar Listesi” ve “Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi” olmak üzere iki ayrı liste halinde ilan edilecek olup, güncel listelere Kurum’un resmi internet sitesinden erişilmesi mümkün olacaktır. Eksik veya yetersiz yapılan başvurular “Faaliyette Bulunanlar Listesi”ne dahil edilmeyecektir.
 • Kanun uyarınca Kurul tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemeler yürürlüğe girdikten sonra, bu listede yer almayan herhangi bir kuruluş tarafından Kurul’dan izin alınmaksızın faaliyet yürütülemeyecektir. Yine bu listede yer alan kuruluşlar da faaliyetlerine devam etmekle birlikte, ikincil düzenlemelerde belirtilecek şartlar dahilinde ayrıca faaliyet izni başvurusu yapacaktır.
 • Yukarıda ifade edilen usulde ve belirtilen tarihe kadar Kurul’a başvuru yapmamış olanlar hakkında Kanun’un 99/A ve 109/A maddeleri hükümleri uyarınca işlem tesis edilebilecektir.
 • Tasfiyeye gitmeyi tercih eden ya da belirlenen süre içerisinde Kurul’a başvuru yapmayan kuruluşlarda hesapları bulunan müşterilerin transfer taleplerinin bu kuruluşlarca yerine getirilmemesi 109/A maddesi kapsamında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti suçunu oluşturacak olup, bu kişilerin üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilecektir.
 • Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar Kanun’un 99/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini en geç 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırmak zorunda olacaktır. Bu tarihten sonra, belirtilen şekilde Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyette bulunmaya devam edenler hakkında Kanun’un 99/A ve 109/A maddesi hükümleri uygulanacaktır.
 • Müşterilerin kripto varlıkları nakde veya nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine imkân veren Türkiye’de yerleşik ATM ve benzeri elektronik işlem cihazlarının faaliyetleri de en geç 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırmakla yükümlü olacaktır. Bu tarihten sonra faaliyette bulunmaya devam edenler ve buna imkân sağlayanlar hakkında Kanun’un 99/A ve 109/A maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Duyuru’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. 2024 Yılı Mali Tatil Dönemi Başlamıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”) tarafından 2024 yılı için mali tatil döneminin başladığına ilişkin duyuru (“Duyuru”), GİB’in resmi internet sitesinde 02/07/2024 tarihinde yayınlanmıştır.

Buna göre;

 • Mali Tatil uygulaması 2024 yılı için 2 Temmuz 2024 Salı günü başlayıp, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü sona erecektir.
 • Mali tatilde uzayan sürelere ilişkin bilgilere GİB resmi internet sitesinde yayımlanan Vergi Takvimi’nden ulaşılabilecektir.

Duyuru’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Mali tatilde yasal sürelere ilişkin olarak düzenlenmiş Vergi Takvimi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. BDDK Tarafından Basel IV Standartlarına Uyum Kapsamında Hazırlanan Düzenleme Taslakları Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (“BDDK”, “Kurum”) tarafından; Aralık 2017 tarihinde Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin (“Basel Komite”) yayımladığı Basel III uzlaşısı ya da Basel IV olarak adlandırılan “Basel III: Finalising Post Crisis Reforms” dokümanına uyum kapsamında düzenlenen Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı, Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı, Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı; Kurum’un 27/06/2024 tarihli duyurusu ile  resmi internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Taslak düzenlemelere ilişkin görüş ve öneriler BDDK’nın e-posta adresine iletilebilecektir.

Taslak düzenlemelerin tam haline buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da Değişiklik Yapılmıştır

Cumhurbaşkanlığı tarafından İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Değişikli Yapılmasına İlişkin Karar (“Karar”) 05.07.2024 tarihli ve 32593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Karar ile getirilen düzenleme özetle şu şekildedir;

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak Çin Halk Cumhuriyeti’nden gerçekleştirilen araç ithalatında, 07.06.2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen %40 oranında ilave vergi uygulanacağı yönündeki ek mali yükümlülük uygulanmayacaktır.

Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Veri İhlali Bildirimlerine İlişkin 4 Temmuz 2024 Tarihli Kamuoyu Duyuruları Yayımlanmıştır

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (“Kurum) internet sayfasında yayınlanan kamuoyu duyurularıyla Creditwest Faktoring Anonim Şirketi ve Adnan Özen İnşaat Taahhüt Enerji Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin veri ihlaline uğradığı paylaşılmıştır.

Söz konusu ihlal, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası doğrultusunda, bildirim yükümlülüğü kapsamında, veri sorumlusu tarafından Kuruma bildirilmiştir.  

 1. Veri sorumlusu sıfatını haiz olan  tarafından Kuruma gönderilen yazıda özetle; Creditwest Faktoring Anonim Şirketi 
 • İhlalin; veri sorumlusu sunucularına yapılan saldırı neticesinde gerçekleştiği, ihlal ile ilgili olarak teknik analiz sürecinin devam ettiği,
 •  İhlalin SOC izleme uyarısı alınması sonucu tespit edildiği,
 •  İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği,
 •  İhlalin; 27.06.2024 tarihinde başladığı ve yine aynı tarihte sona erdiği,
 •  İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin; kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, müşteri işlem bilgileri olduğu,
 • İhlalden etkilenen kişi grubunun çalışanlar ve müşteriler olduğu

İfade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 04.07.2024 tarih ve 2024/1088 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu kamuoyu duyurusu metnine buradan ulaşabilirsiniz.


2. Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Adnan Özen İnşaat Taahhüt Enerji Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından Kuruma gönderilen yazıda özetle;

 • İhlalin veri sorumlusuna ait araç kiralama rezervasyonlarının alındığı web sitesinin (Uygulama Programlama Arabirimi (API) üzerinde bir sızıntı yaşanması suretiyle gerçekleştiği,
 • Siber saldırganın 26 Haziran 2024 tarihinde şirket personeline gönderdiği e-posta ile ihlalin tespit edildiği,
 •  İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
 • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik (adı, soyadı, TCKN), iletişim (adresi, telefon numarası, e-posta adresi) ve müşteri işlem (rezervasyon tarihi, kiralama süresi ile kiralama bedeli) bilgileri olduğu,
 •  İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının 185 olduğu, veri tabanında yaklaşık 12.000 müşteriye ait kişisel veri bulunduğu, ihlale ilişkin teknik incelemelerin devam ettiği

İfade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04.07.2024 tarih ve 2024/1089 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu kamuoyu duyurusu metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır

İçişleri Bakanlığı tarafından (“Bakanlık”) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 05.07.2024 tarihli ve 32593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler özetle şu şekildedir;

 • Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarını hizmetin başladığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde hazırlayarak, güncel bir örneğini valiliğin talep etmesi veya Bakanlık/valilik denetimlerinde ibraz edilmek üzere hazır halde bulunduracaktır.
 • Hizmet içi ve alan eğitimleri bizzat Bakanlıkça verilebileceği gibi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumları tarafından da verilebilecektir.
 • Hizmet içi eğitimler özel güvenlik izni bulunan kişi, kurum, kuruluş veya özel güvenlik şirketleri tarafından kendi personeline yönelik olarak da verilebilecektir.
 • Özel güvenlik şirketleri, ilgili kişi, kurum veya kuruluşların kendi personeline ve özel güvenlik eğitim kurumlarının talep edenlere yönelik vereceği özel güvenlik alanına ilişkin hizmet içi eğitimlerin müfredatları Bakanlığa bildirilecektir. Bakanlığın oluşturacağı komisyon tarafından izin verilen hizmet içi eğitimler verilebilecektir. Alan eğitimlerinin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecektir.
 • Özel Güvenlik personeli kıyafetlerinde Yönetmelik Eki’nde belirtildiği şekilde değişiklik yapılmıştır.

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Rekabet Kurumu Tarafından Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hakkında Soruşturma Açılmıştır

Rekabet Kurumu (“Kurum”) Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ’nin klor alkali ürünleri sektöründeki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u (“Kanun”) ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca (“Kurul”) karara bağlanmıştır.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 12.06.2024 tarihli toplantısında müzakere den Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına24-26/626-M (1) sayılı kararı (“Karar”) ile karar vermiştir.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Rekabet Kurumu Tarafından Şişecam’a Soruşturma Başlatılmıştır

Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) 05.07.2024 tarihli duyurusuna göre Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (“Şişecam”)  ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin (“Çevre Sistemleri”) cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak Rekabet Kurulunun (“Kurul”) 2021 yılında yaptığı ön araştırma kapsamında Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından taahhütler sunulmuş ve sunulan taahhütler Kurul tarafından 21.10.2021 tarihli ve 21-51/712-354 sayılı kararıyla bağlayıcı hale getirilmiştir.

 Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak Kurulun 11.01.2024 tarihli ve 24-03/33-M sayılı kararıyla inceleme yapılmış, anılan inceleme neticesinde Kurul, elde edilen bulguları ciddi bularak Şişecam ve Çevre Sistemleri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca soruşturma açılmasına, 04.06.2024 tarihli ve 24-24/593-M sayılı ile karar verilmiştir.
Ayrıca, anılan inceleme kapsamında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular çerçevesinde Çevre Sistemleri ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (“Karacalar”) cam kırığı fiyatlarını birlikte tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge ve müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla söz konusu teşebbüsler hakkında aynı Kanun’un 40. maddesi uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına 04.06.2024 tarih ve 24-24/592-M sayılı kararı ile kara vermiştir.

 Konuya ilişkin 05.07.2024 tarihli duyurunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Rekabet Kurumu Tarafından Bazı Teşebbüslere Soruşturma Açıldığına ilişkin Duyuru Yayımlanmıştır

Rekabet Kurumu (“Kurum”) tarafından 04.07.2024 tarihinde paylaşılan duyuruya göre, belirli kamu ihalelerinde fiyat teklifi verilmesi ve/veya yaklaşık maliyetin belirlenmesi süreçlerinde danışıklı hareket etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla; aşağıda sayılan firmalara soruşturma açılmasında Kurum’un 04.07.2024 tarihli ve 24-26/626-M(2) sayılı kararı ile karar verilmiştir.

 • Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
 • 2S Kimya Arıtma Tarım İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
 • Aykimsan Hiçyılmaz Kimyasal Ürünler İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
 • Irmak Kimya Sanayi ve Turizm Nakliyat Tarım Ürünleri ve Geri Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi,
 • Süleyman Kimya Arıtım İnşaat Nakliye ve Tehlikeli Madde Danışmanlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İlgili duyurunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.